O firme

Spoločnosť ELKO je aktívna od roku 1992 v oblasti inštalácie elektrických zariadení v

  • priemyselných stavbách
  • obchodných stavbách
  • bytových stavbách

Vykonáva elektrické inštalácie na NN a VN zariadeniach priemyselných a bytových stavbách, opravy a rekonštrukcie elektrických inštalácií, vrátane úprav projektovej dokumentácie a vyhotovenia revíznej správy.

Vykonáva tiež inštaláciu a montáž bleskozvodov na všetkých typoch domov. Pri vykonávaní uvedených činností spoločnosť ELKO postupuje výlučne podľa všeobecne platných noriem v týchto oblastiach

Práce a dodávky sú vykonávané na základe právoplatne uzatvorenej zmluvy medzi zadávateľom a dodávateľom v zmluvne dohodnutých termínoch s príslušnou revíznou správou na inštalované zariadenia.