Služby

Elektroinštalačné práce

Pri realizáciách nových stavieb, alebo rekonštrukciách rodinných domov, bytov administratívnych budov, priemyselných objektov, Vám dodávame kompletnú elektroinštaláciu, ako napr.:

 • Svetelné obvody
 • Zásuvkové obvody
 • Rozdelenia merania elektrickej práce
 • Zhotovenie prípojky
 • Rozvody televízneho signálu
 • Rozvody kamerových systémov
 • Oprava verejného osvetlenia
 • Iné

Bleskozvody

 • Montáž blezkozvodov umiestnených na chránených objektoch.
 • Údržba a opravy všetkých typov bleskozvodov. Vykonávanie revízií a skúšok blezkozvodových systémov
 • Návrhy ochranných sústav
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie blezkozvodu a uzemnenia
 • Vykonávanie OPaOS (revízie) bleskozvodov
 • Kompletné dodávky aktívnych blezkozvodových sústav

 

Revízie elektrických inštalácií a zariadení

Výstupom každej revízie elektrického zariadenia je revízna správa o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky systému elektrického zariadenia v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500:1990. Táto revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie. Z tohto dokladu je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia z hľadiska bezpečnosti v čase vykonania revízie.

 • Komplexné revízie nových, rekonštruovaných a existujúcich elektrických zariadení ako sú:
  • Elektrické inštalácie
  • Systémy ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody)
  • Elektrické spotrebiče
 • Naše služby poskytujeme vo všetkých objektoch ako sú napríklad:
  • Kancelárske a bytové jednotky
  • Rodinné domy
  • Školy, divadlá
  • Administratívne budovy
  • Reštaurácie, kuchyne, hotely
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Priemyselné, výskumné a poľnohospodarské objekty
  • Staveniská, záhrady, prípojky

 

Slnečné kolektory a fotovoltaické články

 • Montáž slnečných kolektorov a fotovoltaických článkov na novostavbách alebo pri rekonštrukciách rôznych typov objektov.